REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem rozgrywki paintballowej jest firma "Soldiers" Patryk Puścian mieszcząca się w ul.Rysie 17a, 05-240 Tłuszcz zwana dalej Organizatorem. 
1.2. Integralną częścią tego regulaminu stanowi druk oświadczenia uczestników rozgrywek Paintballowych zwany dalej Oświadczeniem Gracza. 
1.3. Do gry przystąpić mogą osoby: 
   1.3.1 W wieku od 18 lat; 
   1.3.2 Niepełnoletnie za pisemna zgodą rodziców (opiekunów). 
   1.3.3 Nie będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających 
   1.3.4 Akceptujące niniejszy regulamin składając swój podpis na Oświadczeniu gracza. 
1.4. Do gry może służyć tylko sprzęt dostarczony przez organizatora schronowany do max prędkości 270fps. Używanie innego sprzętu dozwolone tylko za pisemną zgodą organizatora. 
1.5. Zestaw dostarczony przez organizatora składa się z: markera paintball-owego, maski ochronnej, butli HP, zatyczki do lufy, munduru ochronnego, zwany dalej Zestawem. 
1.6. Każdy z uczestników rozgrywki dodatkowo otrzymuje paczkę chusteczek higienicznych i butelkę wody mineralnej. 


§ 2 ZASADY GRY 

2.1. Gra rozpoczynana i kończona jest na sygnał dźwiękowy (gwizdek). 
2.2. Wyeliminowanie gracza z gry następuje po trafieniu kulką z farbą, która zostawi widoczny ślad na mundurze, bądź też własnej deklaracji uczestnika o rezygnacji z gry. 
2.3. Wyeliminowany gracz krzyczy "TRAFIONY" następnie opuszcza pole najkrótszą możliwą drogą zachowując przy tym jedną rękę uniesioną nad głową oraz opuszczony marker. Po opuszczeniu pola należy zabezpieczyć sprzęt i zdjąć maskę ochronną. 
2.4. Minimalna bezpieczna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą dokonać gracze na własną odpowiedzialność, tylko za zgodą wszystkich uczestników. 
2.5. Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry bądź też graczy wyeliminowanych kategorycznie zabronione. 


§ 3 ZASADY ZACHOWANIA NA POLU 

3.1 Gra odbywać się może wyłącznie na polu gry wyznaczonym przez organizatora gry. 
3.2 Granicę pola gry i strefę bezpieczną wyznacza organizator. 
3.3 Na polu gry obowiązuje zakaz agresywnego zachowania wobec innych osób- popychania, uderzania, rzucania przedmiotami, agresywnego kontaktu fizycznego. Osoby agresywne i wulgarne zostaną usunięte z pola gry bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów. 
3.4 W przypadku pojawienia się na polu gry osoby postronnej należy natychmiast przerwać grę i poinformować o zaistniałym fakcie organizatora. 
3.5 Na polu gry obowiązuje zakaz palenia tytoniu, niszczenia roślinności, wzniecania ognisk i używania wszelkich materiałów pirotechnicznych. 
3.6 Osoby, które chcą robić zdjęcia w strefie gry muszą poinformować o tym fakcie organizatora oraz mieć założoną maskę ochronną, kamizelkę ostrzegawczą - ponoszą również ryzyko, że przypadkowy strzał kulki paintball-owej może uszkodzić sprzęt fotograficzny/video. Robią to na własną odpowiedzialność i nie będą w przypadku uszkodzenia sprzętu wnosić wobec organizatora żadnych roszczeń. 


§ 4 UCZESTNICY ROZGRYWKI 

4.1 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania markera. 
4.2 Użytkownik oświadcza, że otrzymał kompletny wolny od wad Zestaw do gry i nie ma, co do niego żadnych zastrzeżeń. 
4.3 Przed rozpoczęciem gry każdy z uczestników zostaje przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i ma obowiązek stosowania się do wszelkich zasad i zaleceń organizatorów. Jednocześnie jest świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania markera paintball-owego. 
4.4 Każdy gracz przebywający na polu gry zobligowany jest do noszenia ubrania ochronnego (mundur) wraz z maską ochronną. W przypadku pojawienia się na polu gry osoby łamiącej postanowienie tego punktu regulaminu, należy natychmiast przerwać grę i poinformować o zaistniałym fakcie organizatora. 
4.5 Uczestnik rozgrywki zobligowany jest do informowania organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z działaniem zestawu do gry. 
4.6 Osoby uczestniczące w grze, po jej zakończeniu są zobowiązane do zwrotu wypożyczonego sprzętu. W przypadku jego zagubienia lub zniszczenia są zobowiązane do zapłacenia kosztów zakupu takiego samego sprzętu. Punkt ten nie dotyczy usterek związanych z prawidłowym użytkowaniem sprzętu. 
4.7 Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów regulaminu, w szczególności punkty odnoszące się do bezpieczeństwa innych ludzi lub zwierząt zostaną natychmiast wydaleni z pola gry, bez możliwości zwrotu kosztów za wypożyczony sprzęt lub niewykorzystane kulki. 


§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1 Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie skutki, wypadki, uszczerbki na zdrowiu, urazy emocjonalne, utratę życia, wszelkie szkody materialne wynikające z udziału w grach i nieprzestrzegania powyższego regulaminu. 
5.2 Do gry może przystąpić osoba, która zapoznała się niniejszym REGULAMINEM ROZGRYWEK PAINTBALLOWYCH, została przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa, obsługi sprzętu oraz podpisała stosowne OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ROZGRYWEK PAINTBALLOWYCH.